Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Algemene Voorwaarden Gebruiker, gevestigd aan Slindewaterstraat 62, 7203GS, te Zutphen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70947945.

Definities:

– Mirjam Hegger: de VOF Mirjam Hegger als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70947945, mede handelend onder de namen Mirjam en Sander en Sander Hegger.

– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Mirjam Hegger, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s en coaching(trajecten)

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

– BTW nr: NL858521799B01

Contactgegevens:

Adres: Slindewaterstraat 62 Zutphen
E-mail: support@mirjamhegger.nl

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Mirjam Hegger.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Mirjam Hegger zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Mirjam Hegger van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Mirjam Hegger en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Mirjam Hegger.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De diensten van Mirjam Hegger zijn alleen bedoeld voor ondernemers of voor werknemers die namens een bedrijf opereren, het is daarom niet mogelijk deze af te nemen indien je nog geen ondernemer bent of namens een bedrijf of ander rechtspersoon opereert. Wel kan het zijn dat je met behulp van de diensten van Mirjam Hegger de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het afnemen van de dienst, dien je ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of namens een bedrijf of ander rechtspersoon te opereren. Je verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met Mirjam Hegger dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2 Alle aanbiedingen van Mirjam Hegger zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

1) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Mirjam Hegger en/of

2) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Mirjam Hegger en/of

3) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.5 Door Mirjam Hegger gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.6 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Mirjam Hegger deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Mirjam Hegger feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.7 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mirjam Hegger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mirjam Hegger worden verstrekt.

3.8 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mirjam Hegger zijn verstrekt, heeft Mirjam Hegger het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mirjam Hegger de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Mirjam Hegger het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Mirjam Hegger is, behoudens in het geval vanuit de kant van Mirjam Hegger sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst van Mirjam Hegger met jou willen beperken, gaat Mirjam Hegger er vanuit en bevestigt Mirjam Hegger zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en Mirjam Hegger de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline trainingen

5.1 In de trainingen van Mirjam Hegger deelt zij haar kennis, ervaring en tools om een succesvolle podcast te maken en te lanceren of andere vaardigheden succesvol toe te passen. Zelf moet je naast het volgen van de training voldoende tijd reserveren voor het voorbereiden, maken en vermarkten van je podcast of andere vaardigheid welke geleerd wordt. Het succes van jouw podcast en onderneming is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Mirjam Hegger kan niet garanderen dat jouw podcast of onderneming een succes wordt en veel luisteraars genereert en klanten levert. Wel zal Mirjam Hegger zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle podcast en onderneming te realiseren en staat Mirjam Hegger binnen de grenzen van de training voor je klaar. De ondersteuning die Mirjam Hegger biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de website van Mirjam Hegger.

5.2 Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline training te annuleren in het geval Mirjam Hegger of een coach of trainer uit haar team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Wij zullen altijd een passende coach of trainer vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

5.3 Bij te weinig inschrijvingen voor een offline training of event in een groep kan Mirjam Hegger besluiten de training of event te annuleren. Het inschrijfgeld wordt in dat geval teruggestort.

Materialen en licenties

5.3 Mirjam Hegger streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van de gekochte training, maar Mirjam Hegger kan dit niet garanderen. Als Mirjam Hegger de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal Mirjam Hegger je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Mirjam Hegger zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan Mirjam Hegger bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

5.4 Het kan zijn dat Mirjam Hegger tools of software van derden aanbeveelt. Mirjam Hegger is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze tools of software en is daarom ook niet aansprakelijk voor schade die is opgelopen als gevolg van het gebruik van deze tools of software. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik. Mirjam Hegger raadt je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

5.5 Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching

6.1 De overeenkomst houdt voor Mirjam Hegger een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Mirjam Hegger zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan brengt Mirjam Hegger hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 Mirjam Hegger is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

7.2 Voorts is Mirjam Hegger bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3 Mirjam Hegger is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Mirjam Hegger na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

7.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mirjam Hegger vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

7.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mirjam Hegger op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Mirjam Hegger de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Mirjam Hegger haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 De prijzen van mijn trainingen staan op de website van mirjamhegger.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief btw.

8.2 Betaling kan ineens of indien aangegeven in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan Mirjam Hegger te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op haar IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

8.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

8.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot de training ontzegd wordt, online sessies worden opgeschort.

8.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

8.7 Indien Mirjam Hegger maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering, ben je gehouden om aan Mirjam Hegger alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van Mirjam Hegger van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

8.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Mirjam Hegger te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

8.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Mirjam Hegger automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Mirjam Hegger volledige betaling verlangen van jou.

8.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Mirjam Hegger reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

8.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Mirjam Hegger is  niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Mirjam Hegger daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mirjam Hegger geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mirjam Hegger niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Mirjam Hegger heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mirjam Hegger haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Mirjam Hegger kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

9.4 Voor zover Mirjam Hegger ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mirjam Hegger gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 10 Intellectueel eigendom/gebruik van materialen

10.1 Op de teksten en materialen behorende bij de diensten van Mirjam Hegger bezit Mirjam Hegger de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Mirjam Hegger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Mirjam Hegger hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

10.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Mirjam Hegger een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 11 Klachten

11.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Mirjam Hegger laten weten, door Mirjam Hegger een mail te sturen. Mirjam Hegger ontvangt dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Mirjam Hegger in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Mirjam Hegger niet in behandeling nemen.

11.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaalde training onderdeel/na de constatering ervan aan Mirjam Hegger melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Mirjam Hegger is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Mirjam Hegger is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

12.3 Mirjam Hegger is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart Mirjam Hegger voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

12.4 Mirjam Hegger is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Mirjam Hegger voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

12.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mirjam Hegger voor die schade.

12.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Mirjam Hegger eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Mirjam Hegger in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens

13.1 Jij en Mirjam Hegger zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jullie in het kader van jullie overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien Mirjam Hegger op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Mirjam Hegger zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Mirjam Hegger niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

13.3 Mirjam Hegger neem jouw privacy serieus en Mirjam Hegger gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Mirjam Hegger houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Mirjam Hegger verwerk en met welk doel is te vinden in haar Privacyverklaring.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien jullie er onderling niet uitkomen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Zutphen.

14.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en Mirjam Hegger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1       Mirjam Hegger behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Mirjam Hegger van de volledige opdrachtsom.

15.2       Mirjam Hegger is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de locatie waar trainingen of events worden georganiseerd op enig moment te wijzigen als zij daartoe redenen heeft. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor deelnemers zijn niet verhaalbaar op Mirjam Hegger.

15.3 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

15.4 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en Mirjam Hegger. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

15.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Jullie zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

15.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en Mirjam Hegger een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 15.3 overeenkomstig van toepassing.

15.5 Indien Mirjam Hegger niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mirjam Hegger in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

15.6 Mirjam Hegger is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Mirjam Hegger zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via mirjamhegger.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.